Assessoria Fiscal,
Comptable
i Laboral

Assessoria Fiscal,
Comptable
i Laboral

Consultoria especialitzada en centres educatius i congregacions religioses.

Assessoria fiscal

Aportem acompanyament en matèria fiscal amb assessorament permanent.

La nostra col·laboració s’enfoca cap a una correcta planificació fiscal/comptable, amb la necessària actualització legislativa, com també a la confecció de liquidacions d’impostos (IVA, IRPF i Patrimoni, Societats, impostos locals, etc.) i pagaments fraccionats. Atenem requeriments i elaborem recursos.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

Assessoria comptable

Oferim atenció personalitzada, amb revisions mensuals, comprovació de dades, regularització i tancaments d’exercici.

A més, elaborem els llibres comptables necessaris (diari, majors, balanços, inventaris, pressupostos, analítica) i preparem els llibres per a llur legalització en el Registre Mercantil.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

Assessoria laboral

Cada client disposa d’un professional expert en matèria laboral que és el responsable del compte i que us ofereix assessorament constant.

Realitzem la confecció mensual de nòmines i assegurances socials, amb resum de costos salarials, tramitació de contractes, cartes d’acomiadament i sancions, pròrrogues, conversions i liquidacions, altes i baixes d’empleats en la Seguretat Social, parts d’accident i malaltia, actualitzacions de conveni i regularització d’endarreriments, i liquidacions trimestrals i anuals de l’IRPF.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de: