Política de protecció de dades personals

En compliment del principi de transparència i deure d’informació establert per la normativa comunitària i nacional vigent en matèria de protecció de dades, EDUCARIA EURO, S.L.U. procedeix a informar als interessats sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, com també sobre els seus drets.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Educaria Euro S.L.U.
CIF: B84537653
Adreça postal: Calle Bravo Murillo, 377, C.P. 28020 de Madrid (España)
Telèfon: 91 733 20 89
Correu electrònic: marketing@educaria.com
Delegat de protecció de dades: dpo@educaria.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A EDUCARIA tractem la informació que ens faciliten els nostres usuaris i clients amb la finalitat de:

 • Prestar els serveis oferts i gestionar i mantenir la relació comercial amb els nostres clients i proveïdors.
 • Enviar comunicacions amb ofertes de serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, quan ens trobem legitimats per fer-ho.
 • Respondre les consultes que fan els usuaris per mitjà del formulari de contacte del nostre web.
 • Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors, com també les vacants laborals i la relació amb els candidats.
 • Realitzar enquestes per valorar la qualitat dels serveis prestats.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat amb què van ser recollides i, si és el cas, mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat. La supressió suposa el bloqueig de les dades impedint-ne el tractament, quedant a disposició dels tribunals, ministeri fiscal o altres administracions públiques competents a fi de donar resposta a possibles responsabilitats derivades del tractament i tenint el compte el termini de prescripció de les esmentades responsabilitats.

Quina categoria de dades recaptem?

Prenent en consideració les finalitats esmentades en els apartats anteriors, podran ser objecte de tractament les següents categories de dades: dades identificatives (com ara nom i cognoms, telèfon, adreça postal, correu electrònic i document identificatiu); dades econòmiques, financeres o bancàries (per exemple: activitats, negocis, llicències comercials o comptes bancaris). Dades acadèmiques: Formació i titulacions. Dades Professionals: Experiència Professional, pertinença a col·legis ia associacions de professionals. Dades d’informació comercial: Activitats, negocis i llicències comercials.

Amb caràcter general no es tracten dades especialment protegides. En cas de tractar categories especials de dades serà amb motiu del compliment d’obligacions i l’exercici de drets específics del responsable del tractament o de l’interessat en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica que legitimi el tractament de les vostres dades personals estarà relacionada amb la finalitat amb què van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les vostres dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:

 • Quan la finalitat del tractament de les vostres dades personals sigui la prestació dels serveis contractats i la gestió de la relació existent, serà l’execució del contracte de prestació de serveis..
 • Quan ens comuniqueu dades personals per mitjà del nostre formulari de contacte, el tractament de les vostres dades estarà legitimat pel vostre consentiment.
  L’acceptació de la política de protecció de dades, mitjançant el procediment establert d’opt-in, s’entendrà a tots els efectes com a consentiment lliure, específic, informat i inequívoc – en virtut de l’article 4 del Reglament General de Protecció de Dades – de l’usuari per al tractament de les dades de caràcter personal en els termes exposats en el present document.
 • El tractament de les vostres dades per a l’enviament de comunicacions amb ofertes de productes o serveis, esdeveniments o notícies relacionades amb la nostra activitat professional estarà legitimat pel vostre consentiment o per l’interès legítim d’EDUCARIA.
 • Així mateix, les vostres dades podran ser objecte de tractament quan sigui necessari donar compliment a una obligació legal aplicable a EDUCARIA EURO, S.L.U.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret d’obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si EDUCARIA està tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, a accedir a llurs dades personals, com també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser recollides. En aquests casos, EDUCARIA ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals hagi comunicat llurs dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb llur situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EDUCARIA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o de l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tindran dret a rebre les dades personals que els concerneixin, que hagin facilitat a EDUCARIA, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit al domicili social d’EDUCARIA o a les adreces de correu electrònic indicades en l’encapçalament d’aquesta política de protecció de dades, incloent en ambdós casos fotocòpia del DNI o altre document identificatiu similar.

També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es), si considereu que en el tractament de les vostres dades no s’estan respectant els vostres drets.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada

Els interessats, mitjançant l’activació de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) o presentats en el formulari de contacte, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè EDUCARIA atengui llur petició, essent voluntària la inclusió de dades en la resta de camps. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a EDUCARIA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. EDUCARIA informa de que totes los dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, atès que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’interessat. En el cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a llurs necessitats.

Quines mesures de seguretat hem implementat?

EDUCARIA ha implementat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, i tractament o accés no autoritzat.

A més, EDUCARIA ha pres mesures per a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en l’organització, tot mantenint contínuament la supervisió, el control i l’avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades.