Avís legal

Informació General

Aquestes condicions regulen l’ús permès de la pàgina web, propietat d’Educaria Euro S.L.U., societat domiciliada al carrer Bravo Murillo, 377, 6ª planta, CP 28020 de Madrid i amb CIF B84537653, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el llibre 22.128, foli 171, secció 8ª, full M-394.755, inscripció 1ª, i que l’empresa posa a disposició dels usuaris d’Internet que la visitin (en endavant, “l’usuari”).

L’accés a la pàgina web per part de l’usuari implica l’acceptació, sense reserves, d’aquestes condicions d’ús.

Es posen a disposició de l’usuari els següents mitjans, als quals podrà adreçar les seves peticions, qüestions i queixes:

Direcció Postal: C/ Bravo Murillo, 377, 6ª planta C.P. 28020 de Madrid.

Direcció electrònica: marketing@educaria.com
Telèfon: 917 332 089.

Ús dels continguts

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, fotografies, bases de dades i els diferents elements que conté, són titularitat del prestador del servei, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació sobre els mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

El prestador del servei és titular dels drets de propietat industrial en relació a les denominacions identificatives dels serveis que ofereix, sobre els quals disposa de tots els drets de disposició, quedant-ne prohibit l’ús, sense el consentiment previ i exprés del prestador del servei.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web, només i exclusivament si es donen les següents condicions:

  • Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.
  • Que es facin amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts inclosos en la pàgina web siguin modificats de cap manera.

El prestador del servei es reserva el dret d’actuar contra qualsevol acció de l’usuari que vagi en contra d’allò que disposa aquesta clàusula, com també contra qualsevol activitat que sigui contraria a les lleis, la moral i l’ordre públic. Qualsevol ús que no hagi estat expressament autoritzat pel prestador del servei, de la informació continguda en la pàgina web, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial del prestador del servei, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Modificacions

El prestador del servei es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la seva configuració i presentació, i d’aquestes condicions d’ús.

Limitació de responsabilitat

El prestador del servei no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que aquest contingut estigui sempre actualitzat. El prestador del servei durà a terme, sempre que no es presentin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia de possibles errors, desconnexions o manca d’actualització de continguts, totes aquelles tasques encaminades a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l’accés a la pàgina web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda són de l’exclusiva responsabilitat de qui els realitzi. El prestador del servei no respondrà de cap conseqüència, danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentat accés o ús. El prestador del servei no es fa responsable dels errors de seguretat que es poguessin produir, ni dels danys que pugui patir el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o els fitxers o documents que hi siguin desats, com a conseqüència de:

  • La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per connectar-se als serveis i continguts de la pàgina web.
  • Un mal funcionament del navegador, o l’ús de versions no actualitzades del navegador.

El prestador del servei no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la pàgina web, sempre que siguin aliens al web, ni hi garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), o en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

En cas que l’usuari considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets propis, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, ho posarà en coneixement del prestador del servei, en particular si els esmentats continguts consisteixen en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius per la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i el principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Qualsevol enllaç de tercers a la pàgina web haurà de ser prèviament sol·licitat i autoritzat pel prestador del servei i es farà, en tot cas, a la pàgina principal, quedat expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

Jurisdicció competent i legislació aplicable

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que s’hi derivés, el prestador del servei se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable, sobre consumidors i usuaris.