Consultoria fiscal, comptable i laboral, i RGPD

Consultoria especialitzada en centres educatius i congregacions religioses.

Consultoria fiscal

Aportem acompanyament en matèria fiscal amb assessorament permanent.

La nostra col·laboració s’enfoca cap a una correcta planificació fiscal/comptable, amb la necessària actualització legislativa, com també a la confecció de liquidacions d’impostos (IVA, IRPF i Patrimoni, Societats, impostos locals, etc.) i pagaments fraccionats. Atenem requeriments i elaborem recursos.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

Espanya

Consultoria comptable

Oferim atenció personalitzada, amb revisions mensuals, comprovació de dades, regularització i tancaments d’exercici.

A més, elaborem els llibres comptables necessaris (diari, majors, balanços, inventaris, pressupostos, analítica) i preparem els llibres per a llur legalització en el Registre Mercantil.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

Espanya

Consultoria laboral

Cada client disposa d’un professional expert en matèria laboral que és el responsable del compte i que us ofereix assessorament constant.

Realitzem la confecció mensual de nòmines i assegurances socials, amb resum de costos salarials, tramitació de contractes, cartes d’acomiadament i sancions, pròrrogues, conversions i liquidacions, altes i baixes d’empleats en la Seguretat Social, parts d’accident i malaltia, actualitzacions de conveni i regularització d’endarreriments, i liquidacions trimestrals i anuals de l’IRPF.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

Espanya

Protecció de dades

La normativa vigent preveu importants obligacions en matèria de protecció de dades que afecten, com no pot ser d’altra manera, als centres educatius.

A banda de les obligacions generals, els centres educatius han d’anomenar un Delegat de Protecció de Dades que assumeixi el compliment per part del centre en matèria de protecció de dades.

El nostre equip jurídic ajuda al centre a adaptar-se al RGPD amb la redacció de la política global de seguretat, informes i protocols i registre d’activitats de tractament, com també la formació del personal que té accés a dades personals.

Mantenim anualment actualitzada la documentació, resolem consultes, revisem contractes, formularis i resta de documents, i realitzem les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD) d’acord amb el RGPD i en atenció a les activitats del client.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

Espanya